Dějiny národa Českého - EVROPSKÉ NÁRODY

28. 12 2021

 www.inadhled.cz   Autoři: Aleš Hroník a Alessandro Felíny  

 FRANKOVÉ:
Velkému kmenovému společenství Franků náleží mezi Germány dějinný primát v tom, že jako první natrvalo zúročili děditctví starověku. Na půdě někdejší nejbohatší římské provincie Galie zbudovali mocnou říši, která neměla jepičí život a přetrvala: franská říše se vedle byzantské ujala tradice antiky. Na území obsazeném Franky, tj. v dnešní Francii, Belgii, se zrodil první mocný středověký stát. Pod dynastií Merovejců, jejímž nejsilnějším panovníkem byl Chlodvík, se na počátku 6. století obrátila expanze Franků na východ, zasáhla Alamany, i Burgundy a v roce 531 také Durynky. Tento mocný kmen vytvořil velmoc ve střední a východní Evropě.

  KVÁDOVÉ:
  Kvádové se objevili hlavně na Jižní Moravě a na Jihozápadním Slovensku. Zprvu žili v mírumilovných vztazích se sousední Římskou říší, jejichž území bylo jakýmsi polovičním protektorátem, v němž vládnoucí osobnosti dosazovalo impérium. Po období markomanských válek se Kvádové prakticky vytrácejí z paměti evropského lidstva, jako by vymizeli i z mapy. Nic se o nich už neví. Stopa po nich se vynořuje až v roce 400. To i Kvádové jsou postiženi takzvaným stěhováním evropských národů.

  SASOVÉ:
  Sasové patřili k nejmocnějším germánským kmenům a sídlili v dnešním severozápadním Německu. Za stěhování národů přešla velká část Sasů společně s Angly a Juty do Anglie. Po dlouhých krvavých válkách byli na konci 8. století podmaněni mocným panovníkem Franků Karlem Velikým.

  MARKOMANI:
  O Markomanech, kteří vedle Kvádů osídlili naší zemi, jsou velmi kusé zprávy. Pod vedením Marobuda vykročili Markomani těsně před změnou letopočtu do Čech, část se jich později posunula dále na východ. Účastnili se v 2. polovině 2. století válek s Římany. Nikdy jich u nás ale moc nežilo, odhadem snad sto tisíc. Někdy v období hunského vpádu odešli (nikoli všichni) do dnešního Bavorska, a tam-alespoň z hlediska historie- se stopa po Markomanech nadobro vytratila.

  Na obrázku : Helma saského bojovníka nalezena v Anglii z poloviny 6. století. Otázkou zůstává, jde li o moderní kopii originálu, či je li to skutečně to, co archeologové objevili. Nicméně takto vypadala zbroj tehdejších bojovníků. Dále vidíte jezdeckou sochu Karla Velikého, který podmanil Sasy.

Speciály

Tipy