Dějiny národa Českého - KONEC VELKÉ MORAVY

30. 05 2021

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

   Velkomoravská říše ve svém největším rozsahu byla do značné míry výsledkem působení silné osobnosti vládce. Ukázalo se to hlavně tehdy, když L.P. 894 zemřel kníže Svatopluk. Jeho nástupce Mojmír II., již nedokázal zajistit celistvost státu, okamžitě od něj odpadly Čechy, kde usiloval o vládu Přemyslovec Spytihněv, který se spolu s knížetem Vitislavem a dalšími českými knížaty podřídili L.P. 900 německému králi Arnulfovi. Proti Mojmírovi II. se také postavil zatím neúspěšný jeho bratr pověřený do té doby správou uvnitř celé Velkomoravské říše. Panonie se zmocnil vévoda korutanský, a také vztah ostatních okrajových území se zcela uvolnil.

  Již ke konci vlády knížete Svatopluka se navíc v Podunají objevila nová hrozba. Z východních zemí sem začali pronikat houfy kočovných Madarů náležících k ugrofinským kmenům, hovořícím pro Moravany pomateným jazykem. Madaři poměrně snadno ovládli střední Podunají a začali ohrožovat okrajová území východofranské říše a zejména pak Velkou Moravu. Oba státy ani společnými silami nedokázali tomuto velkému náporu čelit. Velká Morava vyčerpána vnitřními rozpory byla L.P 905-908 Madary zpustošena a zcela rozvrácena.

  Velkomoravští Mojmírovci patrně v bojích zahynuli a jejich hrdý a velký stát zmizel v hlubinách dějin. Jen archeologické prameny dokládají, že život v jednotlivých střediscích na Moravě ještě po určitý čas pokračoval. Projevovaly se však stagnace a úpadek. Byl přitom jen patrný určitý přesun ohnisek budoucího vývoje z Dolního Pomoraví na sever do oblasti dnešního Brněnska a Olomoucka. O několik desítek let později, byla Morava součástí Čech, to již za panujících českých knížat z rodu Přemyslovců. Morava je součástí české země až dodnes a upřímně, nedokázal bych si sám představit Čechy bez Moravy, bez krásných měst Olomouce či Brna, nebo bez starého Uherského Hradiště či Znojma. Bůh ochranuj naši zemi.

Speciály

Tipy