Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

4. 02 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců 

  Přemysl Otakar II. nastupoval v roce 1252 na český trůn za zcela změněné mezinárodní situace ve srovnání s dobou před dvěma staletími. Imperiální role německé říše byla takřka u konce, oblasti Svaté říše římské se změnily na soustavu rodových či duchovních knížectví a říšských hrabstvích. Panovnická moc byla hodně oslabena a naopak začala sílit role českého krále v celé střední Evropě.

  Protože také Polsko bylo rozděleno na nezávislé úděly Piastovců, dostával se mladý Přemysl Otakar II. jako český pán a vládce do zcela mimořádného postavení. Navíc se stal ještě rakouským vévodou, dále se pak zmocnil Korutan a Kraňska. A tak se poprvé těžiště moci v Evropě přesunulo na východní okraj do země, ve které vládl slavný rod Přemyslovců. Přemyslovým mocenským rivalem hlavně v alpské oblasti se stal uherský král Bela IV., za jehož vlády Uhry dosáhly své nejvyšší rozlohy, od Haliče po Bosnu a Dalmácii.

  V prvním období své vlády byl Přemysl Otakar II. všeobecně přijímán s velkou libostí doma i v zahraničí se sympatiemi. Nastupoval jako mladý rytířský vládce rozumějící mentalitě své doby-životnímu stylu, politickému nadání, a jako stavitel rušných měst.

  Na jeho expanzi do alpských zemí se podílela nejvyšší šlechta, hlavně slavný rod Vítkovců, kteří sami z jeho rukou docílili významných zisků v Podunají. Šlechta se také osobně účastnila jako hlavní vojenská síla četných Přemyslových válečných akcí. Nejvýznamnější z nich byla válka s uherským králem a silným konkurentem Bélou IV. o bohaté Štýrsko, která skončila vítězstvím Přemysla Otakara II. v roce 1261 v bitvě u Kressenbrunnu. Král Přemysl Otakar II. se také účastnil velkých křížových výprav do Pruska, zde založil jako první český panovník město Královec, sám také usiloval o zřízení metropolitního centra v Olomouci pro nové pokřtěné kraje Litvy.

  V roce 1261 se dokonce rozvedl se svou tehdejší manželkou Markétou z rodu Babenberků, aby se posléze oženil s mladou a krásnou princeznou uherskou Kunhutou, vnučkou svého velkého rivala Bély IV. V roce 1271 se jim narodil syn a budoucí dědic Václav II. Jenže to byla patrně poslední léta štěstí silného a mocného českého krále Přemysla Otakara II. Pak se začalo jeho štěstí obracet v neštěstí. To ale až jindy.

Speciály

Tipy