Dějiny národa Českého - OSOBNOST ČESKÉHO A POLSKÉHO KRÁLE VÁCLAVA II. PŘEMYSLOVCE

7. 05 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Král Václav II. neměl v mládí možnost získat vzdělání, ale vždy se zajímal o vědy a umění, proto také zveleboval kláštery a kostely, v nichž byla síla tehdejší vzdělanosti. Dokonce chtěl založit v Praze i středisko vzdělanosti (univerzitu), podobné, jako bylo v Itálii nebo ve Francii.

  Tento úmysl se mu nepodařilo uskutečnit, pro odpor domácí šlechty a některých českých a moravských pánů, kteří se obávali, že by univerzitu dostalo do správy duchovenstvo, a tím získalo ještě větší postavení a moc, než dosud mělo. Univerzita tehdy sice založena nebyla, ale vznikaly další kláštery a kapitulní školy. Asi neslavnější byla škola při kostele sv. Víta v Praze, kterou navštěvovali i cizinci.

  Král Václav II. byl panovník nejen bohatý, ale i mocný-ovlivňoval politické záležitosti v mnoha evropských státech. Především v Polsku, tedy nejbližším slovanském sousedovi. Současně měl král Václav II. rozhodující vliv i v německé říši. L.P. 1291 zemřel král Rudolf I. Habsburský, který měl ke svému zeti Václavovi přátelský vztah, také mu udělil hodnost nejvyššího kurfiřta, a tak se Václav L.P. 1292 přidal ke sboru kurfiřtů a způsobil, že novým německým králem byl zvolen Adolf Nassavský. Nový římský král si však nepočínal moudře, a tak ho hlavně český král Václav II. odvolal a nahradil ho Albrechtem Habsburským. Takovou moc měl český panovník Václav II.

  Ale růst moci českého krále, který se stal také i polským králem, a jeho syn Václav III uherským, vyvolalo velkou obavu v řadách jeho nepřátel. Německý král Albrecht a papež se proti němu spojili ve snaze oddělit od Čech polské a uherské království. V Uhrách Albrecht popudil proti mladému Přemyslovci Václavovi III. (v Uhrách byl jako Ladislav V.) velkou část uherské šlechty. Také v Polsku se tamní šlechta pokoušela postavit proti králi Václavovi II. Albrecht se k Václavovi choval, jako by bylo české království pouhým lénem německé říši-například chtěl, aby český panovník odváděl do říše poplatek (desátky) ze všech drahých kovů, které byly vytěženy v kutnohorských dolech.

  Václav II. ale na rozkaz Albrechta neslyšel a vzkázal, že i za cenu konfliktu se mu nepodá, nemá důvod, vždyť české země jsou samostatné bez vlivu římských panovníků. L.P. 1304 vpadl tedy Albrecht s vojskem do Čech a mířil ke Kutné Hoře. Albrecht se bitvě s českým králem však vyhýbal, a když k ní konečně mělo dojít, prchl Albrecht i s vojskem ze země. Moc a sláva českého krále Václava II. zastavila až jeho náhlá smrt. Zemřel 21. června L.P. 1305 ve věku 35 let.

  Kéž by naše země měla i dnes takového mocného a nebojácného panovníka, jakým byl Václav II. Přemyslovec.

 

Speciály

Tipy