Dějiny národa Českého - POČÁTEK ŠLECHTICKÝCH RODŮ

8. 09 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Jak se konkrétně vyvinuly rody, to s jistotou nelze říci. Nejstarší prameny ukazují na dvě možnosti.

  První: lidé "modré krve" získali výjimečné postavení díky nepřetržitému pokrevnímu příbuzenství s dávnými rodovými náčelníky a stařešiny. Jinými slovy: tato představa předpokládá, že rodo-kmeny šlechty sahají hluboko do časů před sjednocením Čech. Myslitelné to je, potíž však tkví v tom, že s výjimkou Municů a Těpticů, o nichž se letmo zmiňuje Kosmas, a s výjimkou Slavníkovců a Vršovců historie žádná jména takové starobylé šlechty nezná. Přitom Vršovce nezachránila před záhubou ani občasná spolupráce s Přemyslovci. Tito jediní nám dobře známí představitelé rodové šlechty sehráli významnou úlohu při likvidaci konkurenčních Slavníkovců. Sami však byli nakonec vyvražděni také. Stalo se tak ve třech po sobě jdoucích násilných aktech, a rokem 1108 zmizeli z dějinné scény už nadobro

  Právě tragický osud Vršovců naznačuje, jak asi mohly dopadnout i jiné nám neznámé starobylé šlechtické rody, nebo chcete-li klany. V časech expanze knížecího rodu Přemyslovců mohli mít naději na společenské pozdvihnutí spíše jejich služebníci a přívrženci z nejbližšího okruhu vojenské družiny než sebemocnější konkurenti, ať jejich důstojenství mělo sebedelší tradice. Přesto se zdá, a tu tkví druhá, pravděpodobnější teorie vzniku šlechty, že v procesu budování a sjednocování českého státu byla původní rodová šlechta důsledně vyhlazena a její místo zaujala šlechta nová úřednická.

  Za výbojů a růstu přemyslovského panství se na dobytých územích a hradech usadili správci, které panovník vybral ze svých družiníků, aby v jeho zastoupení vykonávali moc. Časem si tito lidé zajistili své výsady i bohatství natrvalo. Tímto aktem se zrodila šlechta. Krátce: vše nasvědčuje tomu, že česká šlechta v té podobě, jaká se posléze vyhranila ve 13. století, počala vlastně vznikat již roku 1000, a to především z družiníků a okruhu lidí blízkých knížeti. Zatímco starobylá rodová šlechta byla vlastně již na počátku vyhlazena, udělali kariéru vojáci a první knížecí úředníci. Česká a moravská šlechta se později rozrostla i o takové silné rody, jako byli rod pánů z Růže (Rožmberkové) nebo Berkové z Dubé.

  Dnes již tyto rody bohužel neexistují, nebo se některé slavné rody poněmčili, což je velká škoda pro český stát.

Speciály

Tipy