Dějiny národa Českého - STAŘEŠINSKÝ ŘÁD BŘETISLAVA I.

24. 10 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců

  Kníže Břetislav I. měl jistě v živé paměti nebezpečí, které pramenilo z rozbrojů uvnitř přemyslovského rodu a které znovu hrozilo po jeho smrti. Břetislav I. měl s Jitkou ze Svinibrodu pět synů schopných převzít vládu a hrozilo velké nebezpečí, že se všichni budou usilovat o zajištění budoucnosti svých potomků. Kníže Břetislav proto, údajně na smrtelné posteli, vyhlásil nástupnický řád založený na principu tzv. seniorátu (stařešinství). Českým knížetem a pokračovatelem se měl napříště stát vždy nejstarší z Přemyslovců. Šlo o zásadu, která nemohla účinně působit delší dobu. Časté větvení rodu vytvářelo velmi složité příbuzenské i mocenské vztahy, které sváděly k porušování této zásady a po několika dalších generací přivedly skutečně český stát do dalších krizí.

  V dané situaci ale nový nástupnický řád znamenal určité řešení. Kníže Břetislav I. přitom pamatoval nejen na otázku nástupnictví na knížecím stolci, ale konkrétně řešil i budoucnost všech svých pěti synů. Jeho nařízení však neměla úplně jasnou logiku. Prvorozený Břetislavův syn Spytihněv byl předurčen pro vrchní vládu nad Čechami i Moravou. Morava byla rozdělena na dva samostatné úděly. A to na údělné knížectví olomoucké, kde Břetislav svěřil vládu Vratislavovi, dále brněnské knížectví, které spravovali jak Konrád tak Ota.

  Význam údělů ale nespočíval jen na zajištění obživy mladších synů přemyslovského rodu. Moravské knížectví měla také zabezpečit zemskou hranici-olomoucké proti Uhrům a brněnské proti území dnešního Rakouska. Pátý ze synů byl doslova přinucen pro církevní dráhu. Jak vratká byla tato složitá opatření se hned ukázalo poté, kdy se stal knížetem nejstarší ze synů Spytihněv II. v letech 1055-1061. Ten okamžitě zbavil své bratry moravských údělů, Vratislav tehdy uprchl ze země, Konrád a Ota byli donuceni sloužit na knížecím dvoře v Praze. Spytihněv však vládl jen krátce, zemřel za nevyjasněných okolností. Možná vražda!

Na obrázku: Kníže Břetislav I. na Žižkově náměstí v Chrudimi.

 

Speciály

Tipy