Dějiny národa Českého - ZRÁDNÝ BOLESLAV III. ČESKÝ KNÍŽE

18. 03 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Nejstarší syn českého knížete Boleslava II. Boleslav III. přebíral vládu za velmi složité situace a v daleko horším stavu, nežli jeho otec Boleslav II. České knížectví se ze své bývalé rozlohy ztenčilo prakticky jen na Čechy a zčásti Moravu. To ostatní na českém knížeti LP. 997 dobyl nový polský kníže Boleslav Chrabrý.

  Boleslav III. se již ve své době nazýval podle barvy vousů a vlasů Ryšavec, není znám rok narození tohoto nepříliš vydařeného knížete. Stejně tak neznáme ani jeho manželku, s níž měl podle Kosmovy kroniky jednu dceru, kterou v dospělosti provdal za příslušníka rodu Vršovců. Patrně z vypočítavosti, aby si pojistil suverenitu ve své zemi, a hlavně aby zneškodnil mladší bratry Oldřicha a Jaromíra. Takže patrně politická svatba! Boleslav III. také po nějaké době oba bratry i se svou nevlastní matkou Emmou vyhnal z Čech. Tím se stal vlastně na nějaký čas jediným příslušníkem přemyslovského vládnoucího rodu v Čechách.

  Boleslav III. v Čechách nastolil doslova krutovládu. Často hledal oporu v míšenském markraběti Ekkehardovi, který patřil k nejbližším rádcům německého krále Otty III. Doma byl však Boleslav III. stále ve sporech s českými předáky, a zejména s biskupem Thidagem, bývalým mnichem ze slavného kláštera v Korvey. Když LP. 1002 zemřel německý král Otta III. na malárii, využil Boleslav III. situace, a tím i bezvládí ve Svaté říši, a začal okupovat Moravu. Jenže ve stejném roce vypuklo v Čechách velké povstání vedené Vršovci. Boleslav III. tak musel hledat útočiště v Bavorsku.

  Těchto zmatků využil polský kníže Boleslav Chrabrý a se svým početným vojskem vstoupil do Prahy a na uprázdněný knížecí stolec posadil svého bratrance jistého Vladivoje. Jenže ten díky své neschopnosti a alkoholismu se na českém stolci příliš dlouho neohřál. A tak polský kníže nakonec Boleslava III. povolal zpět do Prahy. Boleslav III. Ryšavý však ve svém srdci hřál myšlenku pomstít se polskému knížeti za velké příkoří, které mu předtím Boleslav Chrabrý učinil. A tak lstivě pozval 9. února LP 1003 české předáky na Pražský hrad, kde je nechal přímo zmasakrovat.

  Mezi obětmi této hrůzostrašné akce byl i Boleslavův zeť. Když se o této akci polský kníže Boleslav Chrabrý dozvěděl, ihned učinil odvetu, a pozval českého knížete do Krakova, kde ho nechal lstivě uvěznit. Boleslav III. zvaný Ryšavý zemřel ve vězení někdy okolo roku 1037.

Speciály

Tipy