Manželství je vztah muže a ženy

15. 07 2023

www.inadhled.live  Drazí přátelé, pokud si stejně jako většina Čechů, Poláků a normálních lidí myslíte, že manželství je svazek mezi mužem a ženou a že pouze manželské páry by měly mít právo adoptovat děti, pak pro Vás dnes nemám dobrou zprávu. Jsme ve velmi obtížné situaci. Mnoho zemí přijalo jinou definici. Jiné k tomu může donutit politický tlak nebo dosažené právní skutečnosti. Mezinárodní lobby nás zavedla do mimořádně přesné pasti. Máme řešení, ale je třeba vyvinout tlak na vlády a dodat jim odvahu.

 

  Na konci května Evropský soud pro lidská práva (ESLP) nařídil Rumunsku institucionalizovat svazky osob stejného pohlaví. Soud rozhodl, že neexistence právní možnosti formalizovat takové vztahy je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech (EÚLP). Dva ze sedmi soudců se vyjádřili odlišně a souhlasili s argumenty, které v tomto případě předložil institut Ordo Iuris.

  Jedná se o druhé takové rozhodnutí v tomto roce. V lednu velký senát ESLP rozhodl, že každý stát Rady Evropy má povinnost "právně uznávat a chránit vztahy osob stejného pohlaví". Polský soudce poté předložil důrazné nesouhlasné stanovisko, v němž obvinil Soudní dvůr, že rozhodl mimo rámec zákona a rozhodl ve věci, které se účastní 17 států Rady Evropy, aniž by je vyslechl, a že vytvořil nové normy ve věci, ke které se většina států ani nemohla vyjádřit. Jak uvedl soudce Jakub Wojtyczek, "rozsudkům vydaným proti Rusku po 16. září 2022 (datum, kdy Rusko opustilo systém Evropské úmluvy o lidských právech) nelze přisuzovat žádnou precedenční hodnotu a tyto rozsudky nemají účinek erga omnes (pro všechny)".

  Pokud vlády členských států dnes nepodpoří stanovisko polského soudce a neodmítnou přiznat závaznost rozsudku, budou brzy všechny nuceny přiznat párům stejného pohlaví práva, která náleží párům žijícím v manželství – včetně adopce dětí. Řada podobných rozsudků proti menším nebo pro ni příznivým státům vytvoří linii judikatury, která se stane závazným právem. Pak budou ústavy států, které definují manželství jako "svazek muže a ženy", považovány za ... porušující lidská práva.

  O potenciálním počtu takových rozsudků svědčí náš nerovný boj proti silné globální lobby, která je schopna v rámci koordinované mezinárodní kampaně zaslat tisíce stížností. Na začátku června jsme uspěli se stížností polských potratářů, kteří chtěli, aby soud prohlásil, že zákaz eugenických potratů se rovná mučení žen. Úspěšní jsme byli také v případě dvou stížností z Německa, v nichž stěžovatelé požadovali, aby v rodných listech jejich dětí byly uvedeny údaje neodpovídající biologickému pohlaví rodičů. Výsledky těchto jednání jasně ukazují, že náš hlas může zvítězit v otázkách, které mají zásadní význam pro obranu základních hodnot naší civilizace. Nicméně jen proti Polsku podali zastánci potratů ... více než 1 000 podobných stížností.

  Právníci Ordo Iuris se proti genderové ofenzívě před ESLP staví již řadu let. V rámci tzv. strategické litigace se na Soudní dvůr obracejí radikálové z celé Evropy se stížnostmi na otázky týkající se života, manželství a rodiny. Doufají, že se soud nebude řídit ustanoveními EÚLP, ale vytvoří nový ideologický výklad úmluvy.

  V naší podrobné analýze lednového rozsudku vysvětlujeme, že chápání rodiny, které přijali soudci Soudu, je v rozporu s EÚLP, a zejména s jejím čl. 8, který by měl být podle preambule dokumentu vykládán ve světle čl. 16 odst. 1 a 3 a čl. 25 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv. Podle této legislativy je rodina svazek muže a ženy, kteří se chtějí stát rodiči. 

  Zdůrazňujeme, že změna této definice by vyžadovala změnu EÚLP ze strany států, které jsou k tomu oprávněny. Poukazujeme na to, že ignorováním této skutečnosti přestává být štrasburský soud vykladačem úmluvy a staví se do role jejího spolutvůrce.

  Odborníci Ordo Iuris vypracovali analýzu o hranicích pravomocí Soudního dvora. Z toho vyplývá, že pokud si Soudní dvůr dlouhodobě a soustavně uzurpuje pravomoc, nabývá tato uzurpace právní moci, pokud nenarazí na odpor členských států Rady Evropy. To se děje podle mezinárodních zvyklostí.

  Podle mezinárodního práva existuje jediný způsob, jak se této pasti vyhnout. Po každém takovém rozsudku by dotčené státy měly vydat interpretační prohlášení, v němž vyjádří svůj nesouhlas s těmi rozhodnutími Soudu, která překračují smluvní meze a narušují jejich vnitrostátní ústavní pořádek. Současně bychom měli vytvořit opoziční koalici zahrnující všechny státy Rady Evropy, které chrání manželství jako svazek muže a ženy, a také ty státy, které se staví proti vnucování právních řešení proti jejich vůli.

  Ordo Iuris poskytl polskému ministerstvu zahraničních věcí vzorové výkladové prohlášení a analýzu judikatury Rady Evropy, Evropské unie a orgánů OSN. Tam vysvětlujeme, že státy Rady Evropy mohou účinně bránit vytváření nových norem ze strany ESLP tím, že budou důsledně a výslovně vystupovat proti ideologickým rozhodnutím Soudu.

  Nemůžeme se však spoléhat na to, že vlády samy budou chtít jednat, protože navzdory dalšímu rozsudku ESLP, který zpochybňuje tradiční chápání manželství, s tím doposud nic neudělaly. Evropané, kteří si uvědomují tuto hrozbu, se musí organizovat a vyvíjet účinný tlak na své demokraticky zvolené zástupce, aby bránili manželství a rodinu.

  Jsme jedinou evropskou organizací, která se takto angažuje v práci ESLP a zasazuje se o život, rodinu a svobodu. Bez soustavné podpory našich dárců a přátel bychom tuto výzvu nemohli zvládnout. Doufám, že se nám s vaší pomocí podaří ovlivnit jednání ve Štrasburku a také vyvinout účinný tlak na ty, kteří jsou u moci, aby bránili manželství proti lobbingu mezinárodních ideologů.

ORDO LURIS

Speciály

Tipy