Okénko - Právo v kapse - Aktuální informace k testování dětí

31. 10 2021

www.inadhled.cz   Vážení rodiče, Dne 27.10.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14600/2021- 20/MIN/KANV – screeningové testování ve školách s účinností od 1.11.2021 (dále jen MO). Toto MO je podzákonný předpis, který není v souladu s ústavním pořádkem ČR, Občanským zákoníkem ani dalšími platnými zákony. Navíc žádná KHS dosud nevyhlásila stav epidemie respiračních onemocnění. Vynucování dodržování tohoto MO vykazuje znaky několika trestných činů a porušení základních lidských práv a svobod.

 V reakci na toto MO jsme pro Vás připravili metodický postup pro testování dětí ve dnech: 1.11.2021 má testování probíhat v těchto okresech: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná a POZOR! Pražské školy chtějí testovat dobrovolně. 8.11. 2021 má proběhnout 2. kolo testování ve výše vypsaných okresech a 1. kolo testování v ostatních okresech. Metodický postup vůči škole Odešlete řediteli a třídnímu učiteli ještě dnes e-mailem nebo datovou schránkou VÝSLOVNÝ ZÁKAZ, který je přílohou této metodiky, s průvodním dopisem, který bude obsahovat mj. toto stanovisko:

  „…Dne 27.10.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14600/2021- 20/MIN/KANV – screeningové testování ve školách s účinností od 1.11.2021 (dále jen MO). Toto MO je podzákonný předpis, který není v souladu s ústavním pořádkem ČR, Občanským zákoníkem ani dalšími platnými zákony. Navíc žádná KHS dosud nevyhlásila stav epidemie respiračních onemocnění. Nepodceňujte devastující dopady opatření MZ na psychiku dětí…

 …Jako zákonný zástupce mého dítěte tímto projevuji výslovný zákaz s testováním a zakazuji testování mého zdravého dítěte, k němuž není žádný zákonný důvod. Viz. Výslovný zákaz v příloze. Sdělte mi písemně, zda akceptujete výslovný zákaz a bude našemu dítěti bude umožněn vstup do školy a přítomnost ve třídě při řádné výuce. Odkaz na mimořádné opatření MZDR a Manuál MŠMT k provozu škol a testování nepovažuji za relevantní odpověď, neboť vy sám/sama jste zodpovědný/zodpovědná za své rozhodnutí a nikdo jiný.

  Domnívám se, že Vaší prioritní povinností by měla být ochrana zájmů a nezadatelných práv dětí, zaručení jejich přístupu ke vzdělání, ochrana jejich psychického zdraví a prevence před vznikem prostředí k šikaně na půdě školy. Nevidíme jediný důvod, proč by se zřizovatelé škol a vedení škol měli na této podpoře protizákonných kroků za dané situace podílet, a stát se spoluviníky psychického týrání dětí. Nikoli ministerstvo, ale Vy ředitelé a provozovatelé škol jste za své případné protiprávní kroky zodpovědní! …“

  1. a 8.11. doprovoďte děti do školy, předejte učiteli osobně Výslovný zákaz a trvejte na svém stanovisku, že Vaše zdravé dítě má právo na vzdělání bez podmínek a upozorněte na nezákonnost MO a na to, že není ve Vašem kraji vyhlášena epidemie. Bude-li Vašemu dítěti bráněno ve vstupu do školy doporučujeme si situaci nahrávat, v nutných případech přivolat k součinnosti Policii a na základě toho podat TO na konkrétní osobu za omezování práv Vašeho dítěte. Občanská iniciativa Nesahejte nám na děti - Máme oči otevřené! www.nesahejtenamnadeti.cz, info@nesahejtenamnadeti.cz

  DŮLEŽITÉ!!! PROBERTE CELOU SITUACI SE SVÝM DÍTĚTEM A PŘIPRAVTE JEJ NA TO, CO SE MŮŽE RÁNO PŘED ŠKOLOU ODEHRÁVAT. Jemně a s láskou veďte děti k sebeúctě, drobnému rebelství, hrdinové z nich teprve budou. Seznamujete je se světem (realitou), kde opravdu žijí. Jděte jim příkladem, buďte jim oporou. Učte své děti kritickému a samostatnému myšlení a umění hledání souvislostí. Nepodceňujte devastující dopady opatření MZ na psychiku dětí. Proto jednejte vždy v nejlepším zájmu dětí a podporujte jejich svébytnost. Ne my, ale naše děti jednou změní svět, ukažme jim správnou cestu ke svobodné budoucnosti. SÍLU VÁM VŠEM! Nedejte se a braňte své dítě!

  Za tým Nesahejte nám na děti Mgr. Ilona Šulcová a Bc. Irena Farářová

Příloha č. 1 Výslovný zákaz VÝSLOVNÝ ZÁKAZ V................................................... dne ….....................................

  Vážená paní ředitelko / Vážený pane řediteli, já, zákonný zástupce: …………………………..............................................................

narozen/a: ………………

trvale bytem: ................................................................................................................................................

dítěte.............................................................................................................................

narozen/a: ...........................

trvale bytem...............................................................................................................................................

... tímto pro své dítě požaduji bezpodmínečné plnění základního vzdělávání, na které má zákonné právo! VÝSLOVNĚ ZAKAZUJI, provádění následujících úkonů ve vztahu k mému dítěti bez mého svolení: VÝSLOVNĚ ZAKAZUJI, aby mé dítě bylo podrobeno odběru tělních tekutin, tedy PCR, či jakékoliv jiné testy, k prokazování jakýchkoliv infekcí u mého dítěte (např. sliny, výtěr z nosu, krku, úst, odběr krev, moč apod.) a to i v případě, že nastane situace, kdy dítě začne projevovat známky infekce.

  Dítěti NELZE NAŘÍDIT, aby se samo otestovalo. Učitel, kdyby se toho ujal, na sebe přebírá ABSOLUTNĚ VEŠKEROU odpovědnost za tento laický výkon bez přítomnosti rodičů. K příkazu testovat se není navíc objektivní důvod – není tu faktická existence ani stavu epidemie, ani pandemické pohotovosti. V čl. 7 Listiny základních práv a svobod je stanoven princip nedotknutelnosti člověka. V návaznosti na § 91 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) představuje testování na onemocnění Covid-19 zásah do integrity člověka.

  Testování je tak možné pouze s informovaným souhlasem vyšetřovaného, případně zákonného zástupce § 93 odst. 1, § 94 odst. 2 a § 95 OZ. Testování dětí nemá zákonnou oporu, neboť v žádném právním předpise není tato povinnost stanovena. Zákon č. 94/2021 Sb., označovaný též jako Pandemický zákon v § 2 odst. 2 stanovuje možnost vydat mimořádné opatření jako příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19, avšak nikoliv testování dětí za účelem přístupu k povinné školní docházce.

  Testování dětí za účelem přístupu ke vzdělání je tak ve své podstatě i odepřením práva na vzdělání, které je tak vyhrazeno pouze dětem, které se podrobí testování na přítomnost COVID-19. Lidé jsou dle čl. 1 Listiny svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Dle čl. 3 odst. 3 Listiny nesmí být nikomu způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. Jinými slovy, nelze upřednostňovat vzdělání dětí, které se podrobí testování na ObčanskCovid-19 před těmi, které toto testování nepodstoupí. Stejně tak jako nelze odepřít dítěti právo na vzdělání pouze z důvodu, že odmítlo zásah do své integrity.

  Můj VÝSLOVNÝ ZÁKAZ se dále vztahuje na: Nošení roušky (respirátoru) Děti jsou oběťmi hygienického protokolu škodlivého pro jejich zdraví. Není prokázáno, že by snížený přísun kyslíku způsobený nošením roušek neovlivňoval zdraví člověka, zejména pak dětí. Je tedy nutné nazírat na povinnost nosit roušky či respirátory ve školách ve světle čl. 31 Listiny, který garantuje právo na ochranu zdraví. SFP ve své poslední zprávě jasně cituje: „Duševní a sociální zdraví nesmí být obětováno v kontextu pandemie, ale musí zůstat zdravotní prioritou s ohledem na výzvy pro nadcházející roky. Máme povinnost chránit celkové zdraví nejmladších.“.

  Dále dokument SFP uvádí: „Dítě ve věku od 6 do 11 let je daleko od dosažení plné stability ve svém vývoji. Se zakrytím nosu a úst po celé dny a se strachem ze systematického napomínání, je pravděpodobné, že je dítě vystaveno vážným klinickým následkům, jak okamžitým, tak dlouhodobým na somatické a psychické úrovni: hyperkapnie, hypoxie, intenzivní únava, ztráta vědomí, krvácení z nosu, bolesti hlavy, ORL komplikace, opary, afty, záněty dásní, orální kandidóza, stafylokokové infekce, bakteriální onemocnění plic, dermatologické problémy, poruchy pozornosti a komunikace, poruchy chování, psychologické patologie (úzkost, agresivita, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, enuréza, školní fóbie...), koktání, poruchy učení (čtení, psaní), vážné narušení společného soužití a socializace, nový výskyt špatného zacházení v zařízeních, zákaz vyjádření něžnosti, empatie a implicitní zákaz jinakosti, překážku vztahového a psychomotorického vývoje i zaostalost v učení. Rovněž je pozorováno stále více problémů se zrakem, protože nošení brýlí není slučitelné s nošením masky; zamlžení brýlí vytváří další handicap.

  Je třeba si uvědomit, že fyzické účinky, které jsou pro některé nyní neviditelné pouhým okem, jsou skutečně přítomné a jejich důsledky budou nepochybně viditelné později.“ Zakrývání dýchacích cestu u dětí tedy celkově vede ke zhoršení zdravotního stavu, což jako zákonný zástupce, který velmi dbá na dobrý zdravotní stav svého dítěte od jeho narození, nesu velmi těžce, a mé svědomí nedovolí připustit, aby dítě používalo necertifikovanou osobní ochrannou pomůcku. Vzhledem k tomu, že nošení roušek dětmi ve školách není možné vymáhat, a dlouhodobé nošení roušek může mít negativní dopad na zdraví dětí, je i toto opatření zcela v rozporu s Listinou, a tedy i v tomto ohledu je nutné vycházet z nejlepších zájmů dítěte a zbytečně jej nevystavovat stresovým situacím. Dezinfekci rukou jiným přípravkem, než klasickým mýdlem a vodou. Dětská pokožka je extrémně citlivá na jakékoliv dráždivé látky. Speciální přípravky na dezinfekci rukou nejsou dle informací na obale výrobku určené pro děti. Mému dítěti poškozují pokožku a způsobují nepříjemné ekzémy, loupání a vysychání kůže.

  Měření teploty a provádění zdravotnických úkonů.

  Pro měření tělesné teploty dítěte ve škole nevidím důvod, je-li prováděno nezdravotnickým personálem, nekalibrovaným teploměrem a bez příznaků nemoci. Měření teploty je osobním údajem o zdravotním stavu dítěte a podléhá zvláštnímu režimu zpracování podle zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů. Zejména si proto nepřeji, aby byla teplota měřena tak, aby mohl kdokoliv další, kdo by byl tomuto měření přítomen (např. jiní žáci ve frontě nebo zaměstnanci školy) znát tento údaj. U nezletilých osob obecně platí, že v souladu se zákonem č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popř. osoby určené zákonným zástupcem pro tento úkon. To platí i v případě, kdy je dítě ve škole.

  Výslovně zakazuji, aby na základě Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti byl proveden jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví na mém dítěti bez mého souhlasu. Provedení izolace dítěte, které projevuje známky respiračního nebo jiného onemocnění tak, aby kdokoli třetí znal zdravotní stav dítěte. Zdravotní stav dítěte je speciálně chráněným osobním údajem podle zákonač. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů. Vzhledem k tomu, že v důsledku nekompetentního vystupování představitelů státu, krajských hygienických stanic, lékařů a médií panuje ve společnosti značná míra hysterie, hrozí dítěti ostrakizování z důvodů spočívajících v jeho zdravotním stavu. Proto nedovoluji, aby třetí osoby mohly seznat informace o zdravotním stavu mého dítěte a dále je šířit.

  Vyzývám Vás, paní ředitelko/pane řediteli, předložte tento můj VÝSLOVNÝ ZÁKAZ neprodleně a bez vyzvání všem osobám, které by výše uvedené úkony mému dítěti nařídily, nebo samy chtěly vykonávat, nebo tím pověřily třetí stranu. Žádám, aby tento můj výslovný zákaz byl založen do „školní složky dítěte“. Seznamte, prosím, s tímto mým VÝSLOVNÝM ZÁKAZEM všechny zaměstnance školy a třetí osoby, které mohou přijít s mým dítětem do styku. Toto vyžaduji i pro případ jakéhokoliv úkonu souvisejícího s možným nátlakem, šikanou, či vydíráním mého dítěte (viz níže). O všech událostech chci být okamžitě informován i v případě, že se budete domnívat, že se mé dítě nachází ve stavu ohrožení života, a chtěl/a byste tak konat úkon, čin v rozporu s tímto mým VÝSLOVNÝM ZÁKAZEM.

  Vážená paní ředitelko / Vážený pane řediteli, berte na vědomí, že odpovědnost za nařízení, které bude v rozporu s mým VÝSLOVNÝM ZÁKAZEM je a bude požadována na Vás. Zaměstnanci školy, kteří budou tolerovat a případně umožní jakoukoliv fyzickou či psychickou manipulaci s mým dítětem, která je v rozporu s tímto dokumentem, se mohou vystavit možnému trestnímu stíhání.

  Ve svém VÝSLOVNÉM ZÁKAZU se dále opírám o podpůrné zákony pro výše uvedené: Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KANV – screeningové testování ve školách s účinností od 1.11.2021 je v řadě svých formulací v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a v rozporu s Listinou základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, a jako celek bylo vydáno na základě jasného zneužití dvou zákonů – zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění Covid-19.

  Pokud se daným opatřením MZ řídí další osoby, mohou se tak podílet na napomáhání trestných činů dle § 328 Přisvojení pravomoci úřadu podle § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby, trestního zákoníku, písm. a), protože vykonávaly svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, v daném případě Úmluvě o právech dítěte a Listině základních práv a svobod. Pokud školy a školská zařízení budou postupovat podle tohoto příkazu ministerstva zdravotnictví, zcela se zpronevěří svému poslání, kterým je vzdělávání dětí. V uvedeném opatření se za jasného zneužití uvedených zákonů legitimizuje segregace dětí na „děti splňující subjektivní představy ministerstva“, které nejsou jakkoli odborně ani statisticky podloženy, a na děti druhé kategorie, přičemž tato segregace se rovněž opírá o zcela nepodložené, nedůvodné a zcela nelogické hypotetické argumenty, které nemohou v civilizovaném právním státě obstát. Ve svém celku pak přímo vytváří jasné prostředí pro šikanu dětí přímo na půdě škol a školských zařízení.

  Řada příkazů ministerstva v daném opatření tak může naplnit skutkové podstaty trestných činů, a jsou proto zcela neakceptovatelná. Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník, v § 91 a násl. zakotvuje ústavně zaručené právo na nedotknutelnost osoby (dítěte) ve smyslu čl. 7 odst. 1 Listiny. Dle § 91 OZ je člověk nedotknutelný. Lidské tělo je pod právní ochranou. § 93 a 94, mj. uvádí, že nikdo nesmí mimo případ stanovený zákonem, zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu (v tomto případě bez souhlasu zákonného zástupce).Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, v § 175 – Vydírání, uvádí: „Kdo jinému násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců – 4 léta nebo peněžitým trestem.“

  Pokud mému dítěti hrozí, v případě odmítnutí testování a zakrývání dýchacích cest, omezení povinné školní docházky, domnívám se, že toto jednání vykazuje znaky přečinu Útisku dle ust. § 177, zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník: „Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“ Dále se domnívám, že výše uvedeným jednáním se může naplnit skutková podstata zločinu Neoprávněné odebrání tkání a orgánů dle § 164, zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, neboť dle tohoto ustanovení je trestná i příprava. Zákon. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v § 18 stanoví, že odpovědný za přestupky není ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku. Testování, vakcinace a provádění dalších zdravotnických úkonů, zakrývání dýchacích cest, používání dezinfekce a provedení izolace nesmí probíhat bez souhlasu zákonných zástupců dítěte. Tím, že dítě neabsolvuje tyto úkony, mu není možné odepřít právo na vzdělání, ani pobyt ve škole – v prvním případě se jedná o porušení ústavního práva na vzdělání a ve druhém případě je přímým vytvářením prostředí pro šikanu dětí vyčleňováním z kolektivu jako „nežádoucích“ osob, a znamená faktickou segregaci dětí šikanózními příkazy, které jsou vůči dětem až nelidské, s cílem tímto vydíráním dosáhnout plnění příkazů, na jejichž kladení ministerstvo nemá právo.

  Je skandálně narušována rovnost mezi dětmi na základě hypotetických předpokladů o jejich zdravotním stavu odborně nekompetentní úřední osobou, a je jim přikazováno stigma vnějšího znaku – roušky, vzdálenosti, selektování z běžných částí výuky. Zastávám názor, že opatření MZ přikazuje nezákonnou segregaci části dětí od dětí ostatních, a to bez objektivně uznatelného důvodu a objektivně uznatelné situace, která výrazně negativně zasahuje psychiku dětí, již tak hromadně narušenou. Dle čl. 33 Listiny má každý právo na vzdělání, přičemž toto právo přestavuje POZITIVNÍ závazek státu, který je povinen vůči svým občanům dodržovat. My jako rodiče trváme na přístupu ke vzdělání, zaručeného ústavním pořádkem naší země, bez jakéhokoli omezení, a odmítáme separaci dětí za situace absolutního minima dětí s pozitivním testem. Nikoli jen ministerstvo, ale i vy ředitelé a provozovatelé škol můžete být za své případné protiprávní kroky zodpovědní!

…………………………………………............... (podpis zákonného zástupce)

Údaje o zákonném zástupci žáka: Jméno a příjmení: …...........................................................................

datum narození: .....................Bydliště:.........................................................................................................

Mobilní telefon: .....................................................

E-mail: ................................................................................

  Vážení rodiče, dne 27.10.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14600/2021- 20/MIN/KANV – screeningové testování ve školách s účinností od 1.11.2021 (dále jen MO). Toto MO je podzákonný předpis, který není v souladu s ústavním pořádkem ČR, Občanským zákoníkem ani dalšími platnými zákony. Navíc žádná KHS dosud nevyhlásila stav epidemie respiračních onemocnění. Vynucování dodržování tohoto MO vykazuje znaky několika trestných činů a porušení základních lidských práv a svobod: 1. trestný čin dle § 328 Přisvojení pravomoci úřadu, TZ „Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ 2. trestný čin dle § 175 Vydírání, TZ „(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem. Příprava je trestná.“ 3. trestný čin dle § 177 Útisk, TZ „(1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“ 4. porušení práv dětí stanovených v Úmluvě o právech dítěte •

  „Článek 3 1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření. 3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečí, aby instituce, služby a zařízení odpovědné za péči a ochranu dětí odpovídaly standardům stanoveným kompetentními úřady, zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, počtu a vhodnosti svého personálu, jakož i kompetentního dozoru.“ • „Článek 5 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat odpovědnost, práva a povinnosti rodičů nebo, v odpovídajících případech a v souladu s místním obyčejem, členů širší rodiny nebo obce, zákonných zástupců nebo jiných osob právně odpovědných za dítě, které směřují k zabezpečení jeho orientace a usměrňování při výkonu práv podle úmluvy v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi.“

  Občanská iniciativa N• „Článek 12 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.“ • „Článek 13 Dítě má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle volby dítěte.“ • „Článek 28 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností“ 5. porušení lidských práv a svobod, které jsou zakotveny v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně: • „Článek 1 Účel a předmět Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.“ • „Článek 2 Nadřazenost lidské bytosti Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.“ • „Článek 10 Ochrana soukromí a právo na informace „1. Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví.“ 6. porušení lidských práv a svobod, která jsou zakotvena v Listině základních práv a svobod: • „Čl. 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ • „Čl. 7 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ • „Čl. 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

www.nesahejtenamnadeti.cz

Speciály

Tipy