Okénko - Právo v kapse - Děti do škol jen s testy?

25. 03 2021

  www.inadhled.cz  Absence dětí ve škole je několikanásobným problémem. Pro ně samotné ve ztrátě kolektivu kolem sebe, pro jejich vzdělání samozřejmě roční výpadek a pro rodiče solidní záběr na psychiku. Nechybí však jen škola, neméně špatná je nuda místo možnosti sportovat, hýbat se a soutěžit. Uvědomuje si to i část politiků, bohužel však jejich zodpovědnost končí u toho, že není dobré sedět doma. Nápad, že budou naši potomci chodit do škopl pouze v rouškách a budou 2x týdně testováni, je přímo strašidelné. Stačí si uvědomit, co se po testování děje mezi dospělými, vzpomenout na podezření způsobené pohyblivými vlákny vyskytujícími se jak v testovacích tyčinkách, tak i v rouškách a respirátorech. Ty jsou navíc v některých zemích stahovány z distribuce. Sedět celý den v lavici bez možnosti normálně dýchat lze považovat za idiocii.

  Máte li tedy problémy s testováním dětí ve škole, přinášíme Vám postup, jak se bránit. Jde o převzatý  text, který nemá být návodem k rebélii, ale k ochraně zdraví a možnosti vzdělání našich dětí.

Zde je 6 základních bodů, jak se legálním způsobem bránit a NENECHAT testovat Vaše děti ve škole

 Rádi bychom Vás informovali, že existuje 6 bodů a kroků, které můžete použít, když nechcete, aby Vaše děti podstupovali každodenní útlak, zdravotní a hrozící psychickou újmu díky někomu, nebo něčemu, co nedává smysl a jedná se pouze o jeden z řady nástrojů k dosažení ovládnutí lidí a zbohatnutí elit.

1)     ODMÍTNOUT TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Rodič musí písemně a prokazatelným způsobem (písemně či e-mailem, který je škole známý, že jde o e-mail daného rodiče), zaslat škole oznámení o tom, že rodič odmítá a nepovoluje, aby jeho dítě bylo testováno antigenními testy, a že dítě bude chodit do školy bez podstupování těchto testů.

Klikněte zde odkaz na dokument:

(Žádat o jeho podepsání ředitelem školy)

2)     KDYŽ ŠKOLA NERESPEKTUJE VAŠE PÍSEMNÉ ODMÍTNUTÍ a ZAMEZUJE DÍTĚTI VSTUP DO SKOLY?

U e-mailu je třeba vyčkat na vyjádření školy – jakmile škola oznámí, že dítě nebude bez testu vpuštěno do výuky, je třeba udělat následující:

V den nástupu do školy běžte s dítětem do školy a aktivně se pokuste dítě do školy dostat. Ideální je mít s sebou svědka (třetí osobu, nejlépe právníka, ale není to podmínka) a vytvořit video záznam (př. mobilním telefonem).

Pokud zaměstnanec školy začne dítěti bránit ve vstupu do školy nebo třídy, zjistěte totožnost této osoby.

Nepoužívejte viditelný tlak (a násilí) na svoje dítě ani na ostatní účastníky.

Pouze pobízejte svoje dítě ke vstupu do školy a eticky argumentujte zástupci školy, že pouze chcete, aby Vaše dítě využívalo povinné docházky.

Jakmile je vám aktivně zabráněno vstupu do školy či třídy, zavolejte hlídku Policie ČR, aby sepsala na místě protokol o incidentu.

Policie zdokumentuje osobu, která odepřela dítěti ústavní právo a zabránila dítěti ve vstupu do třídy ke vzdělání. Pokud policie nebude schopna posoudit, kdo je v právu, nechte si od policie vyhotovit protokol s popisem události a s konstatováním, že

škola zabránila vstupu vašeho dítěte do třídy na základě požadavku, že dítě musí být testované

Tato či podobná formulace je důležitá pro následující žalobu proti škole a proti ministerstvu školství u českých a mezinárodních soudů. Policejní protokol je dokladem o vaší aktivní snaze dítě do školy dostat, protože jinak riskujete, že škola vás ještě zažaluje, že necháváte dítě doma a tím zameškává výuku a nahlásí Vás na OSPOD.

Policejní protokol bude důkazem o překážce ve výuce dítěte na straně školy. Škola tak bude buď povinna dítě do třídy pustit, a nebo bude povinna dítěti nadále a vlastním nákladem poskytovat vzdělávání online, a to z důvodu překážky na straně školy.

Tato cesta je nejpřímější. Opírá se o Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod, Článek 33:

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.

(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

3)    TESTOVAT VAŠE DÍTĚ? ŽÁDEJTE ODPOVĚDI NA OTÁZKY, MÁTE NA TO PRÁVO

Další krok a možnost jak zodpovědně odmítnout a nebo pokud si pouze nejste jistí, že testování není Vašemu dítěti ku škodě a chcete zjistit další informace o provedeném zákroku, můžete se opřít o zákon č. 372 / 2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (nadále ZZS) a Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ).

U nezletilých platí, že v souladu se  ZZS§ 28, odst. 3 e), má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. To platí i v případě, kdy je dítě ve škole. Máte právo být přítomni jakémukoli poskytnutí zdravotní péče vašemu dítěti.

ZZS v souladu s § 31, odst. 1 b), umožňuje pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

Doplňující otázky MUSÍ být SROZUMITELNĚ zodpovězeny. Pokud se tak nestalo, nemůže být zdravotní služba poskytnuta, došlo by k porušení zákona. V této fázi lze zastavit poskytnutí zdravotní péče.

4)     MÁTE PRÁVO NA TZV. INFORMOVANÝ SOUHLAS

ZZS: Poskytování zdravotních služeb se souhlasem

§ 34

(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (dále jen „souhlas“) se pokládá za

a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku (pokud souhlasíte s testováním na základě nátlaku či výhrůžek, není Váš souhlas svobodný)

b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se pokládá za informovaný také v případě, že se pacient podle § 32 odst. 1 podání informace vzdal.

Dle § 31, odst. 2 b) ZZS se můžete ptát na účel, povahu, předpokládaný přínos, možné důsledky a rizika navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů.

Příklady otázek, které můžete klást:

1. Požadujte Certifikát kvality testu.

2. Podrobnosti o výrobci testu.

3. Dokumenty a licenci od výrobce testu.

4. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která test vyrobila.

5. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.

6. Platné firemní licence:
– osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek,
– nežádoucí účinky testovacích tyčinek,
– platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění.

7. Dokumenty od osoby, která test podává:
– Školení a zaškolení.
– Certifikace osoby, která školila a zaškolila osobu, která test podává.
– Pracovní povolení.
– Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19.

8. Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.

9. Žádejte předložení povolení od SÚKLu (Státního ústavu pro kontrolu léčiv).

10. Můžete také požadovat testovací sadu (nebo očkovací látku), kterou odešlete do laboratoře na zkoušku.

11. Dále se můžete ptát, co přesně test zjišťuje – jestli přímo SARS-Cov-2, nebo koronaviry obecně (koronaviry způsobují mj. nachlazení a rýmu). Zajímejte se, jak je nakládáno s odebranými vzorky, jak jsou likvidovány – žádejte doklad o likvidaci atd.

Pokud poskytovatel zdrav. služby nedoloží uvedenou dokumentaci, neměla by být zdravotnická služba poskytnuta.

5)     ŽÁDEJTE PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE TESTOVÁNÍ NEPOŠKODÍ ZDRAVÍ DÍTĚTE

Máte právo požádat o písemné prohlášení osoby, která testy anebo očkování provádí, že testování nepoškodí nijak zdraví dítěte. V opačném případě ručí osoba veškerým svým majetkem. Nechat si předložit její doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas)

Dle § 31, odst. 2 c) ZZS máte být informováni i o jiných možnostech poskytnutí zdravotní péče, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta.

Trvejte zejména na těchto informacích. Existuje mnoho druhů testování. Naučte se všechny druhy testů, které jsou na trhu, a pokud vám je všechny nevyjmenuje, můžete říci, že končíte poskytování zdrav. služby, neboť Vám nebyly sděleny všechny možnosti poskytnutí zdrav. péče a ztrácíte v poskytovatele důvěru, a že si na konzultaci najdete někoho jiného. (Nejbezpečnější je krevní test)

Dle § 28, odst. 3 c) ZZS má pacient dále právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.

Toto právo máte i v případě, že se vám poskytovatel snaží vše řádně vysvětlit. Je to zákonné právo a nepotřebuje odůvodnění.

… a dle stejného paragrafu odst. 3 b), má pacient právo zvolit si poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby…

V případě nouze oznamte využití svého práva zvolit si jiného poskytovatele zdravotnické služby. Koho si vyberete, kdy a kde, je vaše soukromá věc. Nic jim do toho není.

6)   OZNAMTE PRÁVEM NESOUHLAS

Kliknite zde odkaz na dokument:

když institut nesplnil některou ze zákonných podmínek poskytnutí zdravotní služby a nedokázal srozumitelně zodpovědět otázky v souladu s § 31, odst. 1 b), zákona č. 372 / 2011 Sb.

VÍTE ŽE??

Zovz V § 71 říká

Test musí povinně podstoupit dárce krve, tkání, orgánů a spermatu při každém darování. U dárkyň mateřského mléka se provádí povinné vyšetřování jednorázově, před započetím dárcovství. To znamená, že pokud se hovoří o povinném testování, tak z hlediska zákona jste se stali dárci výše uvedeného biologického materiálu.

Vynálezcem testu RT-PCR byl Dr. Kary Mullis, PhD., který získal Nobelovu cenu za chemii za svůj vynález. Mnohokrát jasně prohlásil, že PCR test není a nikdy neměl být lékařským diagnostickým nástrojem a neslouží k testování lidí bez příznaků.

Školy nejsou zdravotnickými zařízeními a nepracuje v nich zdravotnicky vyškolený personál. Zdravotník má poskytovat služby v testovacím (ne odběrovém) místě anebo ve zdravotnickém zařízení.

PRÁVNÍ STANOVISKO K PŘÍPADNÉMU PLOŠNÉMU TESTOVÁNÍ DĚTÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH – MGR. JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ Kliknite zde odkaz na dokument:

Zdroj: https://aliancenarodnichsil.cz

 

Speciály

Tipy