Okénko - Právo v kapse - Testování poslanců a proč je nelze k němu nutit

17. 03 2021

www.inadhled.cz   Svévolná vládní rozhodnutí týkající se povinného testování ve firmách a následné dopady na zaměstnance, kteří při odmítnutí podstoupit tyto lékařské zákroky, mají zajímavou kulisu. Tou je podobný proces v Parlamentu ČR, kde by poslanci měli jít společnosti příkladem.

  Poslanci jsou z povinného testování vyjmuti. Důvodů je několik. Jedním z nich, že se jim nechce. Ve skutečnosti je to tak, že se v těchto místech ví o protiprávnosti vymáhání něčeho takového, jako je povinné a pravidelné vymáhání této činnosti, dokonce pod hrozbou pokut. Radek Vondráček se sice jako předseda nechal vyfotografovat při testování, nicméně prohlásil, že kolegy nemůže nutit ani z pozice předsedy. A že jde někdo příkladem, je jeho věc, kterou někdo může, jiný nemusí následovat. Protože k testům musí být SVOBODNÝ DOBROVOLNÝ SOUHLAS DÁRCE!!!

 
ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ
Kapitola I - Obecná ustanovení
Článek 2 - Nadřazenost lidské bytosti Zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy
Kapitola II - Souhlas Článek 5 - Obecné pravidlo Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.
Dále: podle zákona 422/2008 Sb.
 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk 32004L0023 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex
 
Čl. (2) Dostupnost lidských tkání a buněk používaných pro léčebné účely závisí na tom, zda jsou občané
Společenství ochotni je darovat. ....OCHOTNI = DOBROVOLNĚ.
S cílem zabezpečit ochranu veřejného zdraví a předcházet přenosu infekčních nemocí těmito tkáněmi a buňkami je třeba přijmout veškerá bezpečnostní opatření během jejich darování, odběru, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování, distribuci a použití.
 
Čl. (13) Darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervace, skladování a distribuce lidských tkání a buněk určených pro použití u člověka by měly splňovat vysoké jakostní a bezpečnostní normy, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví ve Společenství. Tato směrnice by měla stanovit normy pro každou z etap postupu použití lidských tkání a buněk.
 
Čl. (22) Tato směrnice dbá základních práv a řídí se zásadami vyjádřenými v Listině základních práv Evropské unie [9] a přiměřeně zohledňuje Úmluvu o ochraně lidských práv a lidské důstojnosti v souvislosti s používáním biologie a medicíny: Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. Listina ani Úmluva vysloveně neobsahují ustanovení o harmonizaci nebo ustanovení, která brání členským státům zavádět přísnější požadavky v jejich právních předpisech.
 
Čl. (27) Pracovníci, kteří se přímo účastní darování, odběru, vyšetřování, zpracování, konzervace, skladování a distribuce lidských tkání a buněk, by měli mít náležitou kvalifikaci a musí jim být ve vhodnou dobu poskytováno odpovídající školení podle zákona 285/2002 Sb. -darování, odběry a transplantace tkání a orgánů
 
HLAVA II
ODBĚR TKÁNÍ A ORGÁNŮ
Díl 1 -Odběr tkání a orgánů od žijících dárců
§ 3 Přípustnost odběru tkání a orgánů od žijícího dárce- (1) Odběr tkání nebo orgánů (dále jen "odběr") od žijícího dárce, pokud dále není stanoveno jinak, lze provést, pouze pokud:
a) je prováděn výhradně v zájmu léčebného přínosu pro příjemce, (pozn. dárce musí mít příznaky)
b) v době odběru není k dispozici vhodná tkáň nebo orgán od dárce a neexistuje jiná léčebná metoda srovnatelného účinku, (pozn. existuje test ze slin, který je přesnější)
c) je dárcem osoba způsobilá dát způsobem stanoveným tímto zákonem svobodný, informovaný a konkrétní souhlas (§ 7) a tento souhlas skutečně vyslovila.
 
§ 7 Úplné poučení a souhlas 
 
(1) Lékař posuzující zdravotní způsobilost žijícího dárce je povinen poskytnout dárci úplné poučení o účelu, povaze a důsledcích darování tkáně nebo orgánu a o možných rizicích s tím spojených, včetně rizik dlouhodobých. Pokud je dárcem osoba, která není plně svéprávná, poskytne toto poučení jejímu zákonnému zástupci. Poučení musí být srozumitelné. Dárce a zákonný zástupce osoby, která není plně svéprávná má právo klást otázky, a to v rozsahu stanoveném ve větě prvé, a lékař je povinen je zodpovědět. Součástí poučení je rovněž podání informace o právech a ochraně dárce stanovených tímto zákonem. JE TO LÉKAŘSKÝ ÚKON A OBČAN S TÍM MUSÍ DÁT SVOBODNÝ INFORMOVANÝ SOUHLAS.
 
   Kdosi tu nakoupil haldu testů a o tom to je. Testy nemají žádnou vypovídající hodnotu....pozitivní neznamená nemocný...ale to už se zde tolikrát psalo, že to známe nazpaměť... Uvědomme si, že čísla nemocných nenaplňují pandemii ani epidemii, tak takové kroky k testování a dalším restrikcím nejsou na místě.

Speciály

Tipy